NAVN

§ 1 Foreningens navn er "Musikk fra livets begynnelse".

FORMÅL

§ 2 Foreningen skal

- virke til at barn får et aktivt og positivt forhold til levende musikk

- inspirere til opprettelse av musikkgrupper for barn med foreldre / voksne

- inspirere til utstrakt bruk av musikkaktiviteter i barnehagene

- organisere kurs for aktuelle faggrupper

- spre kunnskap om betydningen av å bruke musikk i samvær med barn

MEDLEMMER

§ 3 Enhver med interesse for foreningens formål kan bli medlem.

LANDSMØTE

§ 4 Foreningens høyeste myndighet er landsmøtet som holdes hvert andre år.

Innkalling skal skje med minst 6 ukers varsel ved utsending av saksliste.

Landsmøtet er beslutningsdyktig når gyldig innkalling har funnet sted.

Medlemmer som har betalt fastsatt kontingent for inneværende år har stemmerett på landsmøtet. Institusjonsmedlemskap gir 1 stemme.

På landsmøtet skal flg. behandles:

- valg av møteleder, referent og stemmetellere.

- årsmelding

- regnskap

- budsjett

- handlingsprogram

- styrets saker

- innkomne saker

- fastsetting av årlig kontingent for kommende periode

- valg

- valg av leder for 2 perioder (hvert andre landsmøte)

- valg av 2 styremedlemmer for 2 perioder (hvert andre landsmøte)

- valg av 2 varemedlemmer for 1 periode

- valg av 2 medlemmer til valgkomitè (1 periode)

Forslag til saker fra medlemmer må være styret i hende senest 3 uker før landsmøtet finner sted.

STYRE

§ 5 Foreningen ledes av et styre bestående av 5 medlemmer.

Styret konstituerer seg selv og fordeler arbeidsoppgavene seg imellom.

Styrets leder innkaller styret. Styret er beslutningsdyktig med minst 3 medlemmer til stede.

Telefonkonferanse kan være gyldig møteform.

Dersom et styremedlem ser behov for ekstra styremøte, skal innkalling foreligge i god tid.

REGNSKAP

§ 6 Foreningens regnskap føres av daglig leder og revideres av autorisert revisjonsfirma.

VIRKSOMHETSÅR

§ 7 Foreningens virksomhetsår går fra landsmøte til landsmøte. Styreleder legger fram årsmelding på landsmøtet.

ORGANISERING

§ 8 Det lokale organisasjonsleddet er en selvstendig enhet i organisasjonen og skal ha eget styre, vedtekter, budsjett og regnskap. Foreningens mønstervedtekter legges til grunn. Dersom laget har egne vedtekter, skal disse sendes sentralleddet for godkjenning.

VEDTAK PÅ LANDSMØTET

§ 9 Vedtak på landsmøtet avgjøres gjennom votering ved alminnelig flertall.

Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

Valg avgjøres ved votering. Dersom et medlem fremmer ønske om skriftlig votering skal dette skje. Ved stemmelikhet for to kandidater avgjøres valget ved loddtrekning.

ENDRING AV VEDTEKTER

§ 10 Endring av disse vedtektene kan bare skje gjennom vedtak på to etterfølgende møter, hvorav det ene skal være landsmøtet.

Det skal være minst en måned mellom det første og det andre møtet.

Vedtak om endring av foreningens vedtekter krever 2/3 stemmemajoritet.

Vedtatt på foreningens konstituerende møte 16. februar 1991. Endring fra årsmøte til landsmøte vedtatt 1. gang på årsmøte 24. april 1993. Endring av foreningens navn vedtatt på landsmøte 21. september 1997. Ny § 8 vedtatt på landsmøte 17.oktober 2003 og på ekstraordinær generalforsamling 18.april 2004. Ordlyd i vedtektene ble redigert og vedtatt på landsmøtet 6. april 2013.

Call or Visit

 

459 Broadway
New York, NY 10013
(212) 555-0123

Monday – Friday: 9AM – 6PM
Saturday: 10AM – 7PM
Sunday: Closed

 

Email

General Inquiries
template.placeholder@gmail.com

Partnerships
template.placeholder@gmail.com