Masteroppgaver

Masteroppgaver bestilles direkte fra forfatter.

Beate Sollie Horn:
Å synge oss sammen. Norske barnesanger som inkludersingsverktøy for barn med minoritetsbakgrunn i en barnehage.
Norges Musikkhøgskole, 2018.

Camilla Brinchmann:
Musikk som inngangsport. Musikk og musikkterapi i skolehverdagen til noen barn med multifunksjonshemming i utvalgte spesialskoler og spesialklasser.
Norges Musikkhøgskole, 2017.

Tora Söderström Gaden:
Samspill, sang og trygge bånd. En gruppe førstegangsmødres opplevelser av et musikkterapitilbud på helsestasjon sammen med barna sine.
Norges Musikkhøgskole, 2016

Sandra Ingebretsen:
Musikkterapi mot mobbing. Perspektiv på musikkterapi i barnehagen; musikk som ressurs i mobbeforebyggende arbeid.
Norges Musikkhøgskole, 2015.

Anette Cicilie Rundgren:
Kuvøsesang: effekt av sang og lyrespill på premature barn i neonatal intensiv enhet på sykehus: en kvantitativ studie.
Norges Musikkhøgskole, 2013.

Nora Kulset:
Musikk og andrespråk - Om musikk som verktøy i norskopplæringen av minoritetsspråklige førskolebarn
NTNU - Institutt for musikk, 2012

Ole Bjarne Tråsdahl:
Effekt av musikk og musikkterapi med barn på sykehus.
Norges Musikkhøgskole, 2011.

Maria Bovin de Labbè:
Slagen från ditt hjärta är rytmen av din själ. En kvalitativ studie i musikterapautisk trumpraktik med gravida kvinnor.
Norges Musikkhøgskole, 2010

Veslemøy Fjerdingstad:
Og fela var gjort foruten kniv - en studie av noen unge menneskers forhold til norsk folkemusikk.
Høgskolen i Telemark - Rauland 2010

Elin Grastveit Houghton:
Ingen er for liten. Om musikkterapi med nyfødte spedbarn på intensivavdeling.
Universitetet i Bergen, 2008.

Veronica Nagel-Alne:
Communication at children's concerts : a phenomenological investigation.
Høgskolen i Bergen/Universitetet i Stavanger, 2007

Ragnhild Øvergaard:
Vi har et rytmeegg på hodet og maler nesa grønn: bruk av musikalske aktiviteter for å fremme talespråkutviklingen hos førskolebarn med språkvansker.
Norges musikkhøgskole, 2006

Ellen Marie Hol:
Musikk og bevegelse: Hvordan kan "musikk som bevegelsesfag" være en fagdidaktisk konsepsjon for musikkfaget?Universitetet i Oslo, Musikkvitenskap, 2006

Marianne Skotmyr:
Hva fremmer sanggleden? Med fokus på en intervjuundersøkelse av sangelever i kulturskolen, forstått ut i fra et pedagogisk perspektiv.
Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, 2005

Åse Løvland:
Musikkpedagogens rolle i barnehagen. En intervjuundersøkelse om musikkpedagogens rolle i et musikkpedagogisk samarbeid mellom kulturskole og barnehage.
Norges musikkhøgskole, 2005

Kirsten Måsvær:
Førskolebarns sangpreferanser: en kvantitativ undersøkelse av en gruppe førskolebarns sangrepertoar.
Høgskolen i Bergen/Universitetet i Stavanger, 2005

Åsne Berre Persen:
"Utrolig å få synge ut" - om hvordan sangglede kan hemmes og fremmes.
Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, 2005

Kari Aftret:
"Samspill". Om musikkterapeuten i kommunen.
Norges musikkhøgskole, 2005

Heidi Garvik:
Lederens handlingsrom - en diskursanalyse av to veiledninger i musikk fra livets begynnelse.
Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, 2005

Ingvild Berger:
Sterke spor og glede! Om foreldredeltakelse i Musikk fra livets begynnelse.
Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, 2005

Gro Hansen Espeseth:
Musikk og trygghet. Musikk og samspill i familien, veien mot en lykkeligere tilværelse?
Universitetet i Oslo, Musikkvitenskap, 2003

Guri Årsvoll:
Syng og lek - snakk samme språk. Musikkgrupper for foreldre og barn 0-3 år, et musikktilbud med utvidet innhold.
Universitetet i Oslo, 2002

Tiri Beate Bergesen Schei:
Stemmeskam. Hemmende stemmeuttrykks fenomenologi, arkeologi og potensielle rekonstruksjon gjennom sangpedagogikk.
Høgskolen i Bergen, 1999

Rita Strand Frisk:
Sang i kommunikasjon med det svaktfungerende spedbarn. Hva skjer når mor synger til sitt svaktfungerende spedbarn?
Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, 1998

Solveig Oveland:
Meningsfulle øyeblikk i musikkteprapi. Et musikkterapeutisk prosjekt med premature spedbarn og deres foreldre.
Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, 1998