Handlingsprogram 2017-2019

Overordnet må styre og daglig leder arbeide med en rekke områder, som hver for seg og samlet er viktige for MLBs fortsatte virke. Det gjelder administrasjon med økonomi, kontaktnett, informasjon og opplæring.

Handlingsprogrammet omfatter derfor følgende delmål:

- styrke MLB som ressurssenter (fagforum) for musikk 0-6 år
- videreføre arbeidet med å markedsføre MLBs formål og visjon
- øke MLBs økonomiske og administrative ressurs
- delta i relevante prosjekt
- videreutvikle fagbladet Ride Ranke
- videreutvikle kontakt med kulturskole, helsesektor, barnehage, grunnskole
- samarbeide med aktuelle faggrupper og organisasjoner, høgskoler og universitet
- opprettholde og utvikle kontakt med medier
- utvide det nasjonale og internasjonale kontaktnettet for økt kompetanse
- opprettholde og videreutvikle kurstilbud
- utvikle informasjonsmateriell
- øke fokuset på inkludering

Prioritert arbeidsplan 2017-2019:

-          Øke interessen for fagområdet musikk med små barn

-          Heve MLBs markedsføringskompetanse både sentralt og lokalt

-          Videreutvikle prosjektet Syngende barnehage som en del av Krafttak for sang

-          Delta aktivt i andre aktuelle prosjekt

-          Arrangere kvalitetskurs

-          Øke MLBs økonomiske og administrative ressurs