Voksenopplæring

Medlemmer kan søke om voksenopplæringstilskudd til kurs i samarbeid med Musikk fra livets begynnelse (MLB).

Frist for høsten 2018 er satt til 11. juni.

I følge voksenopplæringsloven kan bare frivillige lag og organisasjoner få voksenopplæringstilskudd. For MLBs medlemmer vil det være 2 ulike måter å organisere opplæringen på, for at man skal ha tilgang til voksenopplæringsmidler. Velg et av følgende alternativ:

Alternativ 1 - Lag med valgt styre
Musikkgruppene organiserer seg som frivillige lag med demokratisk valgte styrer. Søknad og rapportering skjer på samme måte som for andre lag tilsluttet en medlemsorganisasjon i Musikkens studieforbund, dvs at lagets styre søker og rapporterer direkte til fylkesmusikkrådet. Det er da ikke behov for samarbeidsavtale med MLB. Ordinære frister: 1. januar og 1. juli.

Alternativ 2 - Samarbeidsavtale
Musikk fra livets begynnelse er formell arrangør som søker og rapporterer til fylkesmusikkrådet. MLB samarbeider med lokal arrangør, dvs. medlemmet som leder musikkgruppene. Medlemmet blir da MLBs "forlengede arm" i lokalsamfunnet. Samarbeidsavtale mellom MLB og lokal arrangør legges til grunn. VO-tilskuddet utbetales til MLBs konto, som videresender tilskudd til lokal arrangør.

Andre krav
For å kunne få voksenopplæringsmidler må det være minst 3 voksne på hver gruppe, og disse må delta minst 3/4 av tiden. Kurset skal ha en varighet på minst 8 timer i løpet av halvåret. Leder skal ha musikkfaglig kompetanse og studieplanen "Musikkgrupper for barn og voksne" følges. Offentlige virksomheter som kulturskoler og barnehager kan ikke få tilskudd.

Tilskuddet er på inntil kr 100,- pr. time.
Av beløpet trekkes det et administrasjonsgebyr til MLB på 8%. (Gjelder bare de med samarbeidsavtale)

Søkere må sende inn samarbeidsavtale med vedlegg innen fristen 11. juni 2018.